Vår verksamhet

Vår miljöpolicy

NP Gruppens dagliga verksamhet skall bedrivas så att miljön värnas och kretsloppstänkande befrämjas så väl hos NP Gruppen som hos våra underleverantörer och underentreprenörer.

NP Gruppens aktiva miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar vad gäller verksamhetens miljöanpassning. Arbetet skall vidare präglas av en helhetssyn, d.v.s. en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

NP Gruppen skall uppfylla de myndighetskrav som finns beträffande miljön och sträva efter att göra detta med god marginal vad gäller särskilt prioriterade områden.

Vår kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt att anpassa dessa efter våra kunders behov skall vi bibehålla och förstärka förtroendet hos våra nuvarande kunder och den blivande kundkretsen.

Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänster och produkter i rätt tid.